Vad kan vi erbjuda och hur går det till?

INLEDANDE PROJEKTERING:

Fastigheten

Hur ser din fastighet ut i dagsläget?
Befintligt avlopp, antal personer, permanent/fritidshus, placering av vattenbrunn osv.

VA utredning

Utifrån rådande förhållanden väljer vi ut rätt placering:
Grundvatten, berg, skyddsavstånd, avstånd för slamtömning osv.

Mark

Vi gräver provgropar för att få fram grundvatten nivå och ta jordprover för att analysera marken.
Markförhållandena avgör sedan vilken typ av avloppslösning som är mest lämpad.

Situationsplan

Vi gör sedan en situationsplan där man kan se vart allt är placerat:
Fastighetsgränser, dricksvattentäkter, diken/vattendrag, höjdkurvor mm.

Anläggningsritningar

När vi vet vilken anläggning som skall användas så ritar vi upp den i längd och tvärsektionsritning.

Kommunen

När projekteringen är klar så skickas samtliga underlag till kommunen som skall ge ett godkännande innan själva byggnationen kan påbörjas.

UPPFÖRANDE AV ANLÄGGNING

Vi bygger anläggningen utefter gällande regler och krav från kommuner och tillverkare.

KOSTNAD?

Först när vi vet alla förhållanden och vilken anläggning som är lämpad så kan vi ge dig en offert på byggnationen av anläggningen. Börja därför med att låta oss göra projekteringen, det kostar från 8000 kr.