Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.

CHECKPUNKTER FÖR ETT GODKÄNT ”GRÖNT” AVLOPP

1. SLAMAVSKILJARE/TREKAMMARBRUNN

 • Slammet samlas i den första (största) kammaren.

 • Det finns inget eller väldigt lite slam i sista kammaren (vid utloppet).
 • T-rör finns på utloppet i sista kammaren.
  T-röret gör att flytslam inte kommer ut i infiltrationsbädden.

 • Mellanväggarna i slamavskiljaren är rena och torra.
  Smutsiga och fuktiga mellanväggar är ett tecken på att avloppet någon gång har svämmat över. Det beror ofta på att den efterföljande reningen satt igen.
 • Vattennivån i slamavskiljaren står lika högt som utloppsröret.
  Om vattennivån i slamavskiljaren är lägre än utloppsröret läcker troligen slamavskiljaren och den måste då tätas eller bytas. Om vattennivån i slamavskiljaren ligger ovanför utloppsröret har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

 

2. PUMPBRUNN (FINNS IBLAND)

 • Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.
  Larm behövs bara om pumpen har bräddavlopp, om den inte har bräddavlopp märks driftstopp även utan larm.

 

3. FÖRDELNINGSBRUNN

 • Det finns inget slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.
 • Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen.
  Om vattennivån i fördelningsbrunnen är lägre än utloppsröret läcker troligen fördelningsbrunnen och den måste då tätas eller bytas. Om vattennivån i fördelningsbrunnen ligger ovanför utloppsröret har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

 

4. INFILTRATION/MARKBÄDD

 • Det finns inga rötter från träd eller buskar som kan skada infiltrationen.
  Tänk på att inte köra över infiltrationen med tunga fordon, det kan förstöra anläggningen.

 

5. LUFTNINGSRÖR

 • Varje spridarledning avslutas med ett luftningsrör som sticker upp ovan markytan

 • Det står inte vatten i luftningsrören.
  Detta kan kontrolleras genom att föra ner en mätsticka i luftningsrören.

 • Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsrören

 

6. UTLOPPSRÖR

 • Det finns inget slam i provtagningsbrunnen.
  Om du inte har provtagningsbrunn, kontrollerar du vattnet i utloppsröret.

 • Vattnet i brunnen är klart, ofärgat och luktfritt.

 

7. TANK FÖR TOALETTAVFALL

 • Tanken har ett fungerande överfyllnadslarm installerat.

 • Tanken och tilloppsledningarna är täta.

KOM IHÅG!

Det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på avloppsguiden.se

Testa ditt avlopp på avloppsguiden.se eller kontakta oss. Vi hjälper dig att uppdatera ditt befintliga avlopp eller bygga en ny anläggning.